Woningbouw voor jongeren

In een Kwestie van Kiezen van Rodi media (Contact en Bergens nieuwsblad) deze week een stelling over huisvesting voor jongeren. De stelling: “Woningbouw moet veel meer gericht zijn op jongeren”. Onze reactie staat hieronder.

Eens. We hebben lokaal weinig middelen om de woningmarkt te stimuleren. Oorzaak: de gemeente heeft nauwelijks gronden in eigendom en de grondprijzen behoren tot de allerhoogste van Nederland. Wat kan er wel? Zorg dat er voldoende betaalbare woningbouw blijft. Regionaal staat het bouwen daarvan onder druk omdat is afgesproken dat er gemiddeld dertig procent sociaal gebouwd moet worden. Wij vinden dat te weinig. Het was altijd veertig procent en dat moet het blijven. Bovendien komen er de komende periode gemeentegronden vrij. Denk aan de Oudtburghweg in Bergen, de oude bibliotheek in Egmond aan Zee en de Rabobank locatie in Schoorl. Wij vinden dat op die locaties meer betaalbare woningen moeten worden gebouwd. Dat is een geldkwestie, want verkoop van de grond voor sociale bouw levert minder op. Maar door betaalbaar te bouwen creëer je kansen voor onze jeugd. Wij zullen in die gevallen daarvoor kiezen en niet voor de gemeentekas.

Advertenties

Een internationale blik

Een onverwacht onderwerp in de Duinstreek deze week. De stelling gaat over het aangaan van een stedenband met een zusterstad, een onderwerp dat de afgelopen jaren nauwelijks onderwerp van gesprek is geweest in de lokale politiek. De stelling: “Bergen moet een relatie aangaan met een zustergemeente in ontwikkelingslanden en/of Oost-Europa”.

Eens. Banden aangaan met een zustergemeente heeft veel voordelen. Niet alleen krijgt een ander dorp meer kansen op gebied van gezondheidszorg en educatie, ook wij leren ervan. Zo wordt er door de meewerkende ambtenaren vaker kritisch gekeken naar eigen handelen, krijgen burgerinitiatieven in eigen gemeente meer ruimte en ontstaat er meer begrip voor problemen van immigranten. Door de inwoners te betrekken in de keuze van een zustergemeente, ontstaat er veel draagvlak en gezamenlijke acties brengen burgers dichter bij elkaar. Wij hebben het goed en kunnen anderen helpen. En we zijn tenslotte niet voor niets een Millenniumgemeente.

Fuseren in de Duinstreek

Een beetje een herhaling van zetten deze week in de Duinstreek. Net als vorige week bij de stelling van Rodi is de vraag of het verstandig is om te fuseren met Castricum, Heiloo en Uitgeest. De stelling: “De kustgemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo kunnen best fuseren”. Ons antwoord staat hieronder.

Oneens. We zullen de komende jaren intensief moeten samenwerken omdat er heel veel taken op het gebied van arbeid en zorg aan ons worden overgedragen. De keuze om die samenwerking te zoeken met gemeenten die op ons lijken ligt voor de hand. Maar fuseren is daarvoor niet nodig. Sterker nog: gezien het relatief gezonde financiële perspectief van onze gemeente vinden wij een fusie op dit moment erg onverstandig. We moeten niet fuseren maar nadenken over het organiseren van dienstverlening dichtbij bij onze inwoners en het behoud van de leefbaarheid in onze kernen.

Alles gaat naar Bergen

De stelling van Rodi media gaat deze week over een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt: de voorzieningen in onze dorpen en de vraag of het allemaal wel eerlijk verdeeld wordt tussen de kernen. Onze mening staat hieronder. Voor diegenen die een zekere gelijkenis zien met mijn bijdrage van een paar dagen geleden: dat klopt, die bijdrage stond al klaar. Dit is een ingekorte versie.

De stelling luidt: “De gemeente Bergen trekt haar voorzieningen teveel naar de kern Bergen”

Oneens. Wij doen niet mee aan de klaagzang: “alles gaat naar Bergen”. Nooit gedaan ook. In 2010 constateerden we wel dat er scheefgroei was ontstaan op voorzieningengebied. Terwijl in de kern Bergen jongerencentrum Frats was geopend en de eerste paal was geslagen voor het nieuwe museum Kranenburgh, was in de jaren daarvoor de Oorsprong in Schoorl verkocht, de Blinkerd verbrand en zwembad de Watertoren in Egmond gesloopt. Wij wilden die scheefgroei rechtzetten. Investeren in de ene kern? Prima, maar dan ook in de andere. Is dat gelukt? In Schoorl was verkoop van de Oorsprong een feit. Een forse investering om de activiteiten die daar nu plaats vinden onder te brengen in de Blinkerd was naar onze mening het beste alternatief. Dat budget is beschikbaar gesteld. In Egmond aan Zee heeft de gemeente zich uitgesproken voor een miljoeneninvestering in een nieuwe sporthal. Nog wensen? Zeker. Kijk daarvoor op http://www.groenlinksbergen.nl.

Ons prachtige polderlandschap

GroenLinks Bergen heeft zich altijd sterk gemaakt voor behoud van ons kwetsbare buitengebied. In de vorige raadsperiode hebben we ons fel verzet tegen de plannen van het toenmalige college. Maar we deden meer: we kwamen met een eigen alternatieve gebiedsvisie. De website die we toen hebben opgezet om de bevolking te informeren is nog steeds in de lucht. Interesse? Klik hier. Over een antwoord op de stelling van de Duinstreek van deze week hoefde ik dus niet lang na te denken. Stelling: “Het polderlandschap moet open blijven om de landschappelijke verscheidenheid te behouden.”

Ons antwoord:

Eens. Ons landelijk gebied is voor de hele regio en ver daarbuiten een groene oase met grote aantrekkingskracht. Om die reden willen mensen juist hier wonen en om die reden komen toeristen juist hier recreëren. Dit kwetsbare gebied met een unieke combinatie van zee, duinen, bos en open polderlandschap moeten we koesteren. Grootschalige bebouwingsplannen passen daar niet bij. Wij zijn dan ook blij dat we deze periode een structuurvisie hebben vastgesteld voor het landelijk gebied waarin de nadruk ligt op behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap.

20140210-234305.jpg

Fusie en identiteit

Het Contact kiest deze week voor een stelling over een mogelijke fusie tussen Bergen en andere gemeenten in de Duinstreek. De stelling luidt: “Bij een fusie met Uitgeest, Castricum en Heiloo verliest de gemeente Bergen haar identiteit”. Hieronder onze reactie:

Eens. Veel van onze inwoners hebben nog steeds het gevoel dat door de fusie tussen Bergen, Egmond en Schoorl de ziel van hun dorp verloren is gegaan. Dat gevoel moet serieus genomen worden. We zullen de komende jaren intensief moeten samenwerken met onze buurgemeenten omdat er veel taken op het gebied van arbeid en zorg onze kant op komen. Dan ligt een keuze voor gemeenten die op ons lijken voor de hand. Maar fuseren is daarvoor niet nodig. Sterker nog: gezien het relatief gezonde financiële perspectief van onze gemeente vinden wij een fusie op dit moment erg onverstandig. Andere gemeenten hebben veel gronden in bezit en moeten daarop fors afboeken. Die rekening willen wij niet betalen. Een fusie is dus niet één, maar een paar bruggen te ver.