De campagne is begonnen!

Vanochtend werd op het provinciehuis in Haarlem de aftrap gegeven voor de Verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart. In totaal doen 15 partijen mee aan die verkiezingen. Alle lijsttrekkers mochten zichzelf en hun partij in twee minuten voorstellen. Hieronder mijn bijdrage.

Laat ik beginnen met mijn collega-lijsttrekkers te feliciteren en veel succes te wensen de komende weken. Mijn naam is Alwin Hietbrink, ik ben 45 jaar en woon in Egmond aan Zee in de prachtige kustgemeente Bergen. De afgelopen negen jaar ben ik daar politiek actief geweest voor de lokale afdeling van GroenLinks. Als fractievoorzitter en tot vorig jaar mei als wethouder RO, natuur en landbouw, milieu en duurzaamheid en monumentenzorg. Als wethouder heb ik het belang van de provincie leren waarderen: dé groene bestuurslaag van Nederland, dé plek waar we kunnen zorgen voor het opwekken van voldoende schone energie en waar we besluiten over goed, betaalbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer. De provincie heeft bovendien dé beslissende stem als er moet worden bepaald wat we wel en niet gewenst vinden in ons kwetsbare buitengebied. Evenveel GroenLinkse redenen om me de komende vier jaar te willen inzetten voor de provincie.

Onze speerpunten voor de komende periode? Wij willen sneller meer en kwalitatief hoogwaardiger natuur, voldoende ruimte voor het opwekken van schone energie en meer geld voor openbaar vervoer en de fiets. Dat zult u in onze campagne gaan terugzien. Een kleine tip van de campagne sluier wil ik nu wel oplichten. Onze nummer 6 Vincent Koerse, nu nog raadslid in Waterland, gaat de komende weken 1000 kilometer fietsen door onze prachtige provincie en zal met zijn GroenLinks bakfiets alle 51 gemeenten van Noord-Holland doorkruisen. Vincent gaat zijn achternaam dus eer aan doen. Natuurlijk om aandacht te vragen voor onze prachtige landschappen, maar ook om een andere wens van GroenLinks te ondersteunen. Wij willen namelijk dat Noord-Holland dé fietsprovincie van Nederland wordt en zullen daarom deze maand een initiatiefvoorstel indienen die dat doel dichterbij moet brengen. Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd om Vincent te volgen op zijn NoordHollandse fietsavontuur. Hij zoekt trouwens ook nog een paar logeeradressen, dus meldt u aan. Alles natuurlijk voor een groener en socialer Noord-Holland. Dank u wel.

IMG_0166

Advertenties

Structuurvisie Mooi Bergen 2.0: Een schaamlap voor de bouw van een supermarkt

Toen het college afgelopen september de ontwerp structuurvisie Mooi Bergen 2.0 presenteerde was GroenLinks meteen kritisch over de geplande supermarkt op de Harmonielocatie. Wij vroegen ons af waarom er zo’n supermarkt XL moest komen. En vooral; waarom op die prominente locatie, direct bij de entree van het centrum. Waarom? Die entree is immers het visitekaartje van ons dorp. Terwijl Bergen al meer vierkante meters supermarkt heeft dan vergelijkbare gemeenten. Alleen Zandvoort Centrum ging ons voor. Ging; want als het voorstel dat vanavond voorligt wordt aangenomen is ook dàt verleden tijd.

Het politieke debat was de afgelopen maanden scherp. Inwoners hebben hartstochtelijk gepleit voor uitstel van besluitvorming, voor een andere invulling op de Harmonielocatie en vooral tegen de komst van een supermarkt. Het mocht allemaal niet baten. Helaas, maar het debat ging al lang niet meer over de inhoud; over feiten en argumenten. Meneer Smook van KiesLokaal durfde de afgelopen commissievergadering nog te stellen dat het allemaal zo hoog was opgelopen door de publicatie van “feitelijke onwaarheden over een XL supermarkt door GroenLinks”. Dat de heer Hendriks namens Aldi vastgoed (en die kan het toch weten lijkt ons) zelf aangaf dat een XL supermarkt begint bij 1800 m2 werd niet gehoord. Of neem meneer Halff van D66: die vond dat GroenLinks een “ondergrondse oorlog” (letterlijk zijn woorden) had gevoerd tegen het plan. Blijkbaar denkt D66 dat de invloed van GroenLinks zo groot is dat wij de verzamelde wijkverenigingen van Bergen, de ondernemersvereniging en inmiddels ruim 1650 bezorgde inwoners en bezoekers van Bergen aan een lijntje hebben. Meneer Halff laat ik u gerust stellen: dat hebben wij niet. Wij proberen wel goed te luisteren naar onze inwoners en ze serieus te nemen. Maar, nogmaals, het ging al lang niet meer om feiten en argumenten. Ook het college moet de boodschap verpakken in formuleringen die de waarheid soms geweld aandoen. Zo wordt in een onnavolgbare redenering beargumenteerd dat in het oude plan (MB 1.0) ook al winkels zouden komen op de Harmonielocatie. En als je dan de rooilijn nog een stukje teruglegt “ontstaat er praktisch geen strijdigheid meer met het geldende planologische beleid van uw raad”. Dat kan het college toch niet echt zelf geloven? Er is in het verleden gesproken over dienstverlening op de Harmonielocatie en later zelfs over detailhandel. Maar het college dient zich ervan bewust te zijn dat we een supermarkt in onze bestemmingsplannen apart regelen, juist omdat het een heel zware vorm van bedrijvigheid is. Dit hoort het college te weten. Je kunt dan toch niet met droge ogen beweren dat er “praktisch geen strijdigheid meer is met het bestaande geldende planologische beleid”? Wie denkt het college nou precies voor de gek te houden? Maar we zeiden het al eerder: het gaat al lang niet meer over feiten en argumenten.

Het zal niet als een verrassing komen dat wij vanavond tegen het voorstel van het college stemmen. Omdat wij het bouwvlak op de Harmonielocatie te groot vinden, omdat we de voorgestelde supermarkt op die locatie niet verantwoord vinden en vooral ook omdat de structuurvisie geen enkele houvast biedt voor realisatie van een nieuw en vooral mooier centrum voor Bergen. De noordkant van het gebied moet blijkbaar maar door de markt worden ontwikkeld, inclusief een oplossing van het parkeervraagstuk. GroenLinks heeft daar een hard hoofd in. De voorliggende structuurvisie is geen ruimtelijk beleid voor de toekomst van het dorp Bergen maar een schaamlap voor de bouw van een supermarkt. Daar zullen wij ons niet aan committeren. Wij zullen ook tegenstemmen omdat GroenLinks vindt dat er geluisterd moet worden naar de verzamelde wijkverenigingen van Bergen, de ondernemersvereniging en 1650 bezorgde inwoners en bezoekers van Bergen. Niet om iedereen blindelings zijn zin te geven, maar opdat er een werkelijk Mooier Bergen komt, waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen en trots op zijn; een Mooi Bergen dat ‘hun’ Bergen is.

Tot slot wil GroenLinks nogmaals haar zorgen uitspreken over het vervolg. Wij hebben vanaf september aangedrongen op uitstel van besluitvorming om te komen tot een plan dat meer draagvlak heeft. Het college heeft dat keer op keer geweigerd op basis van een redenering rond de grondexploitatie die geen hout snijdt. Ook hier ging het al lang niet meer over feiten en argumenten. Meneer Halff had het over een “ondergrondse oorlog”: de zorg van GroenLinks is dat de besluitvorming van vanavond het begin is van een juridische loopgravenoorlog die onze gemeente heel veel geld en tijd gaat kosten, maar ook de goede naam van ons bestuur zal schaden. Bergen verdient beter: we doen daarom voor de laatste keer een dringend beroep op onze collega’s. Gebruik de positieve energie die er nu bij onze inwoners is om te komen tot een plan met meer draagvlak, voordat die positieve energie omslaat in weerstand waar alleen juristen beter van worden. Kies voor uitstel.

Kansen voor een groen en sociaal Noord-Holland

Afgelopen zaterdag hebben de leden van GroenLinks mij gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2015. Onderstaande toespraak hield ik aan het einde van de dag. Met een gastoptreden van Mieke Telkamp en Pino.

Waarheen, waarvoor

Een paar weken geleden stond er een kort nieuwsbericht op de website van de Cobouw, een site voor bouwend Nederland. Niet direct mijn favoriete nieuwsbron, maar dit bericht was er niet minder interessant om. De Cobouw meldde namelijk dat de provincie Noord-Holland in één keer 1500 hectare grond heeft gekocht van het Rijk. Die grond is bedoeld voor de afronding van het Natuurnetwerk Nederland, de nieuwe naam voor wat voorheen de ecologische hoofdstructuur heette. Goed nieuws dus en een kans voor een groener Noord-Holland.

Het is er slechts één van vele. De huidige fractie van GroenLinks Noord-Holland lanceerde eerder dit jaar een initiatiefvoorstel om nu eindelijk echt werk te maken van de duurzame landbouw in onze provincie en binnenkort volgt een pleidooi om de fiets ruim baan te geven. Ook daar liggen kansen.

Die zijn er zeker op het gebied van schone energie. Het zittende provinciale bestuur heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om het draagvlak voor schone energie te verkleinen: eerst een rigide beleid waar de provincie van bovenaf geschikte locaties aanwees, nu onder druk van landelijke doelstellingen een halfslachtige poging waar niets en niemand beter van wordt. En dat terwijl van onderop lokale energiecoöperaties draagvlak creëren en al jaren bij de provincie op de poort kloppen. Een provincie met meer oog voor lokale initiatieven kan op dit punt veel bereiken. Kansen genoeg.

Nog één dan. De provincie heeft heel veel potjes waarin ze geld stopt. Voor economie, voor wonen, voor sociale thema’s en mobiliteit: gemeenten en regio’s maken er graag gebruik van. Maar mensen wonen niet in potjes en samenwerking in de regio versterk je niet door sectoraal denken te stimuleren. Dus: waarom niet al dat geld in één fonds stoppen en regio’s uitdagen om met goede voorstellen te komen. Een fonds waarin een boete staat op voorstellen waarin het gaat over wonen of mobiliteit en een bonus op voorstellen waarin wonen en mobiliteit worden gecombineerd. Kansen genoeg dus.

Maar kansen moet je wel grijpen. En daar ontbreekt het de huidige coalitie aan. De asfaltverslaving van NH begint groteske vormen aan te nemen. Over vier jaar zit niet alleen 55 procent van de begroting vast in het programma bereikbaarheid, we betalen alleen al aan onderhoud van nieuw en bestaand asfalt 8 miljoen euro per jaar meer dan nu. Ik wil jullie vragen: als jullie straks campagne gaan voeren voor de verkiezingen stel dan bij elk voorstel voor nieuw asfalt de vraag “waarheen, waarvoor”. Vraag net als Mieke Telkamp: Waarheen leidt die weg eigenlijk? En waarvoor? Wat heb je aan nieuw asfalt als het je brengt naar een dorp waar het dorpshuis en de laatste kruidenier hun deuren hebben gesloten. Wat heb je aan nieuw asfalt als in dat dorp de lokale energiecoöperatie uit frustratie het bijltje erbij neer heeft gegooid, als zelfs de vrijwilliger wordt wegbezuinigd en onze kinderen geen cultuuronderwijs meer krijgen omdat zelfs de laatste grijpstuiver van de provincie in asfalt is gaan zitten. Wiens kwaliteit van leven is daar mee gediend?

Kan het anders? Ja, natuurlijk. Ik wil jullie daarom voorstellen aan de vreemde vogel achter me. Deze Pino-achtige heb ik vorig jaar ontmoet in de polder bij Schoorl. Ze was daar neergestreken met behulp van Artiance speciaal, een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Net als ik was ze aanwezig bij de opening van Over ’t Hek, een groot waterbergingsproject in het buitengebied van Bergen.

Maar Over ’t Hek is veel meer dan alleen een waterberging. De waterberging zelf is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en sinds de oplevering weten de vogels het vochtige weidevogelgrasland te vinden. De tureluur en de lepelaar, de kievit en de grutto, verschillende soorten eenden en ganzen: ze zijn allemaal al gesignaleerd dit voorjaar. Daar bovenop wordt in en om de waterberging geboerd door de Noorderhoeve, een biologisch-dynamische zorgboerderij die al actief was in het gebied. Als kers op de taart wordt het Heklaantje – waar het project naar is vernoemd – doorgetrokken als wandelpad zodat er een nieuwe kleinschalige recreatieve voorziening ontstaat.

Over ’t Hek gaat dus over water en natuur, maar ook over biologische landbouw en zorg, cultuur en kleinschalige recreatie. Alles wat ons dierbaar is en wat nu onder druk staat. U hoop dat jullie begin volgend jaar mee op pad willen gaan om een fantastische verkiezingsuitslag te realiseren: en denk dan alsjeblieft aan Mieke, maar vooral ook aan deze vreemde vogel. Dat is waar wij het voor doen en waar wij heen willen! Dat lukt alleen als we samenwerken en dat is hier volop gebeurd. Het hoogheemraadschap, de provincie, de gemeente en de Noorderhoeve: ieder had zijn eigen rol. En de provincie: die bracht geld in en grond. Hoeveel grond? Net iets meer dan 15 hectare. Stel je dan eens voor wat je met die 1500 hectare kunt doen die de provincie net heeft gekocht!

Samenwerking zal ook de sleutel zijn voor een geslaagde campagne: samenwerking tussen onze kandidaten, de campagne-commissie, fractie en bestuur maar vooral natuurlijk met iedereen in de lokale afdelingen.

Waarheen: zes zetels in maart 2015
Waarvoor: voor een groen en sociaal NH

Dank jullie wel!

IMG_0073.JPG

IMG_0078.JPG

Waarom ik kies voor de provincie

Afgelopen zaterdag hebben de leden van GroenLinks mij met een overweldigende meerderheid tot lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2015 verkozen. Ik ben zeer vereerd met dat mandaat en heel erg gemotiveerd om Noord-Holland groener en socialer te maken! Alle kandidaten mochten zich in drie minuten voorstellen aan de aanwezigen. Hieronder mijn inbreng.

Voor degenen die mij nog niet kennen, zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Alwin Hietbrink en ik ben 45 jaar geleden geboren aan de rand van de Veluwe in het dorpje Eerbeek. Eerbeek is vooral bekend vanwege de vijf grote papierfabrieken die er staan, een rode enclave in de zwarte bible belt. Politiek betrokken werd ik in Amsterdam waar ik filosofie en maatschappijleer studeerde en heb gewoond en gewerkt. Ik ben daar lid geworden van onze partij omdat GroenLinks als enige een samenhangend antwoord heeft op een aantal grote maatschappelijke problemen: groen om uit de klimaatcrisis te komen, links om de groeiende tweedeling in de samenleving een halt toe te roepen en vrijzinnig om de toenemende intolerantie te bestrijden. Dat was toen mijn reden om lid te worden en is nu relevanter dan ooit.

Ik ben nu bijna negen jaar actief voor GroenLinks in de gemeente Bergen. Eerst als fractievoorzitter en daarna als wethouder ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid, natuur en landbouw en monumentenzorg. Op al die terreinen had ik meer of minder intensief te maken met de provincie. Daarom ben ik twee jaar geleden toegetreden tot het bestuur van GLNH. Ik ben heel vereerd met de voordracht van de kandidatencommissie. Ik wil hun bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld en dat terwijl ik toch een blanke man van middelare leeftijd in een grijs pak ben. Ik heb heel veel zin en ben heel erg gemotiveerd om me de komende vier jaar in te zetten voor onze GroenLinkse idealen in de provincie

Waarom de provincie? De provincie is heel erg onze bestuurslaag: in Haarlem wordt besloten over natuur en groen, over water en luchtkwaliteit en over openbaar vervoer. De provincie heeft bovendien de beslissende stem als er moet worden bepaald wat we wel en niet gewenst vinden in ons kwetsbare buitengebied. Geen nieuwe bedrijventerreinen, geen nieuwe woningbouw, wel voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie.

Tegelijkertijd staan de dingen die wij belangrijk vinden onder druk door de asfaltverslaving van de zittende coalitie in Haarlem. Nu gaat al veertig procent van de begroting daar naar toe en als we niets doen in 2018 zelfs 55 procent. Dat gaat ten koste van alle andere beleidsterreinen en dus worden vrijwilligers in het groen niet langer ondersteund, wordt het cultuuronderwijs geschrapt en worden buslijnen opgeheven. Wij willen andere keuzes maken en ik wil me daar graag voor inzetten de komende jaren.

Dat kan ik niet alleen. Ik ben heel blij met de fantastische kandidatenlijst en wens iedereen vanmiddag heel veel succes bij de stemmingen. Maar vooral hoop ik dat de komende jaren een goede samenwerking tussen lokale afdelingen en de nieuwe provinciale fractie tot een nog sterker GroenLinks in Noord-Holland zal leiden: een GroenLinks dat kiest voor een groen en sociaal NH! Ik hoop dat ik op jullie steun mag rekenen. Dank jullie wel.

IMG_0079.JPG

Onderweg naar Haarlem

De kandidatencommissie van GroenLinks Noord-Holland heeft mij voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. De provincie is dé groene bestuurslaag van Nederland. Het is bovendien dé plek waar regie wordt gevoerd over het openbaar vervoer en waar we kostbare keuzes maken over onze schaarse ruimte. Een groene en gezonde leefomgeving, de bushalte om de hoek en voldoende schone energie: daar wil ik me graag voor inzetten. Ik ben daarom heel vereerd dat de kandidatencommissie me op nummer 1 heeft gezet. Hieronder de volledige tekst van de commissie.

Alwin Hietbrink (45), Egmond aan Zee
Na studies wijsbegeerte en politicologie ging Alwin in het onderwijs werken; zijn laatste functie daarin was afdelingsleider aan de Berger Scholengemeenschap. Bij de gemeente Bergen was hij van 2006 tot 2010 fractievoorzitter en van 2010 tot 2014 wethouder. Nu is hij weer fractievoorzitter; verder is hij vice-voorzitter van het bestuur en voorzitter van de programmacommissie van GroenLinks Noord-Holland. Sinds juni is Alwin ook voorzitter van Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Wij stellen vast dat GroenLinks zich in Bergen een stevige positie heeft verworven, wat zeker mede aan Alwin is te danken. Hij heeft succesvol de campagne geleid bij de laatste raadsverkiezingen. Ook heeft hij in diverse functies veel gedaan binnen de partij. GroenLinks kent hij al op provinciaal niveau en als wethouder heeft hij ook de weg en veel mensen in het Provinciehuis leren kennen.

In zijn tijd als wethouder ging hij onder andere over de portefeuilles ruimtelijke ordening, natuur en landbouw, milieu en duurzaamheid. Hij is een all-rounder voor een groene bestuurslaag als de provincie. Alwin is een enthousiast, toegankelijk en resultaatgericht iemand die ook door zijn brede en lange politieke kennis en ervaring een goed gezicht voor GroenLinks in Noord-Holland zal zijn, waarbij zijn gevoel voor humor hem zeker zal helpen. Hij zal in staat zijn van de nieuwe fractie een eenheid te maken en voor en achter de schermen goede relaties weten op te bouwen met de andere partijen. De kandidatencommissie vindt Alwin ook de meest gerede kandidaat voor de post van gedeputeerde.

Onze tegenbegroting

Straks vergaderen wij over de begroting 2015 van Bergen. Eerder deze week presenteerden wij onze tegenbegroting. Hieronder het persbericht dat we de deur uit deden.

Exorbitante verhoging toeristenbelasting onnodig

De toeristenbelasting met veertig cent p.p. per nacht verhogen naar 1,85 euro is niet nodig. Dat stelt GroenLinks Bergen. Bovendien wordt de belofte van de nieuwe coalitie om de lasten niet verder te verhogen nu al gebroken. “De begroting van de coalitie is onevenwichtig. De toeristische ondernemer draait daar voor op, terwijl de inwoner een sigaar uit eigen doos krijgt. Alleen maar verliezers dus”.

GroenLinks Bergen presenteert vandaag een tegenbegroting waarin de lasten eerlijker worden verdeeld. Alwin Hietbrink: “Bergen is een toeristische gemeente en de forse verhoging van de toeristenbelasting is daarom onverstandig. Het is ook helemaal niet nodig. In onze tegenbegroting staat het tarief voor de komende vier jaar op € 1,50”. GroenLinks Bergen stelt voor het bedrag dat de gemeente jaarlijks spaart iets te verlagen. Daarmee kan de fractie een sluitende begroting presenteren. Hietbrink: “Sparen is natuurlijk goed, maar de gemeente stopt elk jaar bijna een half miljoen euro in de spaarpot. Dat vinden wij in deze tijd veel te veel en daarom stellen we voor dat bedrag te halveren”.

Lokale lasten

Groenlinks constateert dat de lokale lasten in de begroting van de coalitie omhoog gaan. Hietbrink: “De lokale lasten gaan volgend jaar omhoog omdat de afvalstoffenheffing stijgt. En het jaar daarop krijgen onze inwoners een forse verhoging van de OZB en de rioolheffing voor de kiezen. Dat komt omdat die tarieven dit jaar worden bevroren. De burger krijgt dus een sigaar uit eigen doos. Over vier jaar betaalt de gemiddelde woningbezitter 8,5% meer aan lokale lasten, de gemiddelde huurder zelfs 10%. Kies Lokaal heeft tijdens de campagne inwoners beloofd de lasten niet verder te laten stijgen. Die belofte wordt nu al gebroken”.

Fundamenten Slot Egmond aan den Hoef

De tegenbegroting van GroenLinks Bergen is niet alleen meerjarig sluitend. Er is ook ruimte voor zaken die GroenLinks mist in de begroting van de coalitie. Zo wil de fractie een half miljoen euro reserveren voor een zorgvuldige en ruimhartige invoering van de nieuwe taken in het sociale domein. Daarnaast is er nog ruimte voor een aantal andere zaken. Hietbrink: “Het college wil geen onderhoud plegen aan de fundamenten op het Slot in Egmond aan den Hoef terwijl dat echt hard nodig is. Daar is door het vorige college ook geld voor beschikbaar gesteld maar dat is nu terug gedraaid. Wij vinden dat schandalig”. Ook heeft GroenLinks geld gereserveerd voor participatie van inwoners, de afronding van de campagne Millennium gemeente en wil de fractie dat de planvorming in Bergen aan Zee doorgaat. “De coalitie wil graag ruimte geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers. Dan moet je daar natuurlijk wel geld voor opnemen in je begroting”.

Besluitvorming over de begroting 2015 vindt plaats op 30 oktober.

IMG_0029.JPG

Steun de petitie: geen supermarkt in ♥️je Bergen!

Een paar weken geleden schreef ik op dit blog over het voornemen van het college om in hartje Bergen een supermarkt XL te bouwen. Volgens mij de blunder van de eeuw: nut en noodzaak zijn niet aangetoond, het is een aantasting van het woongenot van de huidige bewoners van het centrum en volstrekt niet passend bij het karakter van het dorp. De enorme vergroting van het bouwvlak van 1.300 naar 2.100 m2 op die plek leidt bovendien tot een enorme aantasting van het groen in het centrum.

Niet doen dus, was de boodschap. De gemeenteraad dacht daar helaas anders over. Met de kleinst mogelijke meerderheid stemden Kies Lokaal, CDA en D66 voor het plan. De inwoners van Bergen zijn nu aan het woord. En dat doen ze dus ook. Sinds gisteren is er een petitie opgestart om het onzalige plan voor een supermarkt bij de entree van tafel te krijgen. De teller staat inmiddels op bijna honderd handtekeningen. GroenLinks Bergen steunt deze actie van harte. Dus: laat u horen op de bewonersavonden op 22 en 29 oktober en teken de petitie!

De petitie vindt u hier

IMG_1422.PNG