Structuurvisie Mooi Bergen 2.0: Een schaamlap voor de bouw van een supermarkt

Toen het college afgelopen september de ontwerp structuurvisie Mooi Bergen 2.0 presenteerde was GroenLinks meteen kritisch over de geplande supermarkt op de Harmonielocatie. Wij vroegen ons af waarom er zo’n supermarkt XL moest komen. En vooral; waarom op die prominente locatie, direct bij de entree van het centrum. Waarom? Die entree is immers het visitekaartje van ons dorp. Terwijl Bergen al meer vierkante meters supermarkt heeft dan vergelijkbare gemeenten. Alleen Zandvoort Centrum ging ons voor. Ging; want als het voorstel dat vanavond voorligt wordt aangenomen is ook dàt verleden tijd.

Het politieke debat was de afgelopen maanden scherp. Inwoners hebben hartstochtelijk gepleit voor uitstel van besluitvorming, voor een andere invulling op de Harmonielocatie en vooral tegen de komst van een supermarkt. Het mocht allemaal niet baten. Helaas, maar het debat ging al lang niet meer over de inhoud; over feiten en argumenten. Meneer Smook van KiesLokaal durfde de afgelopen commissievergadering nog te stellen dat het allemaal zo hoog was opgelopen door de publicatie van “feitelijke onwaarheden over een XL supermarkt door GroenLinks”. Dat de heer Hendriks namens Aldi vastgoed (en die kan het toch weten lijkt ons) zelf aangaf dat een XL supermarkt begint bij 1800 m2 werd niet gehoord. Of neem meneer Halff van D66: die vond dat GroenLinks een “ondergrondse oorlog” (letterlijk zijn woorden) had gevoerd tegen het plan. Blijkbaar denkt D66 dat de invloed van GroenLinks zo groot is dat wij de verzamelde wijkverenigingen van Bergen, de ondernemersvereniging en inmiddels ruim 1650 bezorgde inwoners en bezoekers van Bergen aan een lijntje hebben. Meneer Halff laat ik u gerust stellen: dat hebben wij niet. Wij proberen wel goed te luisteren naar onze inwoners en ze serieus te nemen. Maar, nogmaals, het ging al lang niet meer om feiten en argumenten. Ook het college moet de boodschap verpakken in formuleringen die de waarheid soms geweld aandoen. Zo wordt in een onnavolgbare redenering beargumenteerd dat in het oude plan (MB 1.0) ook al winkels zouden komen op de Harmonielocatie. En als je dan de rooilijn nog een stukje teruglegt “ontstaat er praktisch geen strijdigheid meer met het geldende planologische beleid van uw raad”. Dat kan het college toch niet echt zelf geloven? Er is in het verleden gesproken over dienstverlening op de Harmonielocatie en later zelfs over detailhandel. Maar het college dient zich ervan bewust te zijn dat we een supermarkt in onze bestemmingsplannen apart regelen, juist omdat het een heel zware vorm van bedrijvigheid is. Dit hoort het college te weten. Je kunt dan toch niet met droge ogen beweren dat er “praktisch geen strijdigheid meer is met het bestaande geldende planologische beleid”? Wie denkt het college nou precies voor de gek te houden? Maar we zeiden het al eerder: het gaat al lang niet meer over feiten en argumenten.

Het zal niet als een verrassing komen dat wij vanavond tegen het voorstel van het college stemmen. Omdat wij het bouwvlak op de Harmonielocatie te groot vinden, omdat we de voorgestelde supermarkt op die locatie niet verantwoord vinden en vooral ook omdat de structuurvisie geen enkele houvast biedt voor realisatie van een nieuw en vooral mooier centrum voor Bergen. De noordkant van het gebied moet blijkbaar maar door de markt worden ontwikkeld, inclusief een oplossing van het parkeervraagstuk. GroenLinks heeft daar een hard hoofd in. De voorliggende structuurvisie is geen ruimtelijk beleid voor de toekomst van het dorp Bergen maar een schaamlap voor de bouw van een supermarkt. Daar zullen wij ons niet aan committeren. Wij zullen ook tegenstemmen omdat GroenLinks vindt dat er geluisterd moet worden naar de verzamelde wijkverenigingen van Bergen, de ondernemersvereniging en 1650 bezorgde inwoners en bezoekers van Bergen. Niet om iedereen blindelings zijn zin te geven, maar opdat er een werkelijk Mooier Bergen komt, waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen en trots op zijn; een Mooi Bergen dat ‘hun’ Bergen is.

Tot slot wil GroenLinks nogmaals haar zorgen uitspreken over het vervolg. Wij hebben vanaf september aangedrongen op uitstel van besluitvorming om te komen tot een plan dat meer draagvlak heeft. Het college heeft dat keer op keer geweigerd op basis van een redenering rond de grondexploitatie die geen hout snijdt. Ook hier ging het al lang niet meer over feiten en argumenten. Meneer Halff had het over een “ondergrondse oorlog”: de zorg van GroenLinks is dat de besluitvorming van vanavond het begin is van een juridische loopgravenoorlog die onze gemeente heel veel geld en tijd gaat kosten, maar ook de goede naam van ons bestuur zal schaden. Bergen verdient beter: we doen daarom voor de laatste keer een dringend beroep op onze collega’s. Gebruik de positieve energie die er nu bij onze inwoners is om te komen tot een plan met meer draagvlak, voordat die positieve energie omslaat in weerstand waar alleen juristen beter van worden. Kies voor uitstel.

Advertenties

Onze kandidaten: Hans-Willem Steensma op nummer 6

Lokale politieke partijen hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden. Althans, dat lees je overal. GroenLinks Bergen heeft dat probleem niet. We hebben acht mensen die staan te trappelen om de gemeenteraad in te gaan. Een luxe probleem dus bij de samenstelling van onze lijst. Nog iets meer dan een week tot de verkiezingen. Ik stel onze aanstormende acht graag voor. Op nummer zes: Hans-Willem Steensma. Hans-Willem was tot vorig jaar voorzitter van de Dorpsraad Bergen aan Zee. Onder zijn gezaghebbende voorzitterschap zijn er in Bergen aan Zee prachtige dingen tot stand gekomen: er is eindelijk een structuurvisie vastgesteld en de boulevard is prachtig opgeknapt. Hans-Willem zat in de regiegroep die de structuurvisie begeleidde en daar heb ik hem leren kennen als een scherpzinnige en constructieve persoonlijkheid. Een aanwinst voor de lokale politiek!

20140309-075804.jpg

Ons prachtige polderlandschap

GroenLinks Bergen heeft zich altijd sterk gemaakt voor behoud van ons kwetsbare buitengebied. In de vorige raadsperiode hebben we ons fel verzet tegen de plannen van het toenmalige college. Maar we deden meer: we kwamen met een eigen alternatieve gebiedsvisie. De website die we toen hebben opgezet om de bevolking te informeren is nog steeds in de lucht. Interesse? Klik hier. Over een antwoord op de stelling van de Duinstreek van deze week hoefde ik dus niet lang na te denken. Stelling: “Het polderlandschap moet open blijven om de landschappelijke verscheidenheid te behouden.”

Ons antwoord:

Eens. Ons landelijk gebied is voor de hele regio en ver daarbuiten een groene oase met grote aantrekkingskracht. Om die reden willen mensen juist hier wonen en om die reden komen toeristen juist hier recreëren. Dit kwetsbare gebied met een unieke combinatie van zee, duinen, bos en open polderlandschap moeten we koesteren. Grootschalige bebouwingsplannen passen daar niet bij. Wij zijn dan ook blij dat we deze periode een structuurvisie hebben vastgesteld voor het landelijk gebied waarin de nadruk ligt op behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap.

20140210-234305.jpg

Verkiezingsbeloftes (6) Investeren in ons prachtige landelijk gebied

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks in 2010 en wat is gerealiseerd? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar terugblikken kan ook geen kwaad. Vandaag het zesde en laatste deel in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe staat het met ons prachtige landelijke gebied?

Weet u het nog? In de vorige college periode liepen de gemoederen hoog op. Meer dan 1200 (!) inspraakreacties werden er ingediend op de Gebiedsvisie Bergen. Mensen sprake schande van de ondoordachte manier waarop het toenmalige college in het buitengebied honderden woningen wilde realiseren op hele kwetsbare locaties zoals de Noord/Zuidlaan in Bergen. GroenLinks Bergen ontwikkelde een website waarop zij haar kritiek verwoordde en kwam met een schets voor een alternatieve gebiedsvisie, Bloeiend Bergen. In ons verkiezingsprogramma drongen we aan op een structuurvisie die het behoud en het versterken van de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap centraal stelde.

Is dat gelukt? Zeker. We stelden in 2010 een structuurvisie vast waarin die doelen centraal stonden. Maar we deden gelukkig meer dan alleen een document vaststellen. In 2011 kwam er via het landschapsontwikkelingsplan (een initiatief van GroenLinks Bergen) een half miljoen euro beschikbaar om te investeren in ons landelijk gebied. In de structuurvisie staat wat waar kan, in het landschapsontwikkelingsplan hoe we die functies kunnen inpassen. En daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Misschien niet altijd even zichtbaar voor inwoners, maar daardoor niet minder belangrijk.

En wat is er dan gebeurd? Teveel om op te noemen. Ik opende vorig jaar een prachtig opgeknapte schooltuin in de duinlandjes bij Egmond, deze week een tuin voor de kinderen in Schoorl op het nieuwe volkstuinencomplex bij Schoorldam. Er kwam een veilige oversteek voor de padden bij de Duinweg. Inwoners kregen advies over erfbeplanting van een ervenconsulent, agrariërs werden ondersteund bij de beste ruimtelijke inpassing als ze een nieuwe schuur wilden bouwen. Op dit moment worden in het noordelijk deel van onze gemeente een aantal duinrellen hersteld. Daardoor krijgt het zuivere water uit de duinen weer de ruimte om te stromen. Dat doet voor de natuur wonderen. Wat dat betekent kunt u op de foto’s hieronder zien. Direct na de herstelwerkzaamheden ziet het er nog niet uit, maar na een jaar ontstaat er prachtige nieuwe natuur.

Wat was het stil hè, de afgelopen jaren. Geen discussies over honderden woningen in het buitengebied op de verkeerde plekken. Tegelijkertijd is er heel veel bereikt in het landelijk gebied. Projecten die al jaren, soms tientallen jaren, onderwerp van discussie waren zijn nu eindelijk uitgevoerd of staan op het punt uitgevoerd te worden. Nieuwe natuur ook in de binnenduinrand bij Egmond aan den Hoef en later dit jaar op het oude vliegveld in Bergen. Evenveel redenen om morgen op GroenLinks Bergen te stemmen.

Wilt u weten wat er allemaal speelt in ons landelijk gebied. Klik dan hier voor een recent overzicht.

Verschil moet er wezen. Op de bovenste foto wordt het stroombed van de duinrel verbreed, op de onderste foto de situatie na een paar jaar. De foto’s zijn van Cor ten Haaf.

20140315-161645.jpg

20140315-161701.jpg